Ban chủ nhiệm khoa

 

1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Xuân Hải

 • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động trong Khoa và trực tiếp quản lý:
  1. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
  2. Hợp tác quốc tế
  3. Chương trình đạo tạo đại học và sau đại học
  4. Công tác phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và trang thiết bị
  5. Quan hệ doanh nghiệp và quảng bá hình ảnh khoa

2. Phó khoa: TS. Nguyễn Hồng Quân

3. Thư ký khoa: CN. Lê Thanh Thúy