Bộ môn Chính trị – Giáo dục thể chất – Quốc phòng

 

1. Trưởng bộ môn: ThS. Lê H’Vinh

2. Giảng viên Chính trị: TS. Nguyễn Thị Tri Lý

  • Email: lynguyentri@ptithcm.edu.vn
  • Hướng nghiên cứu: Nghiên cứu Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong quá trình phát triển của kinh tế – xã hội Việt Nam hiện nay Vai trò lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại Công nghiệp 4.0
  • Công trình nghiên cứu: Vai trò của khoa học và công nghệ đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

3. Giảng viên Giáo dục Thể chất: ThS. Trần Kim Bào