Bộ môn Lý

 

1. ThS. Nguyễn Thị Yến Linh

 • Email: yenlinh@ptithcm.edu.vn
 • Hướng nghiên cứu: 
   1. Quang điện tử bán dẫn;
   2. Truyền thông cộng tác;
   3. Truyền thông gói tin ngắn;
   4. Mặt phản xạ thông minh (IRS);
   5. Đa truy nhập không trực giao (NOMA).
 • Công trình nghiên cứu: xem tại đây

2. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan