Bộ môn Lý

 

1. Trưởng bộ môn Lý: TS. Lưu Gia Thiện

  • Hướng nghiên cứu: Xử lý tín hiệu ứng dụng trong lĩnh vực y sinh và viễn thông.
  • Môn giảng dạy: Vật lý 1, Vật lý 2 (Đại học); Thống kê trong viễn thông (Cao học).
  • Email: lgthien@ptithcm.edu.vn
  • Website: Khoa cơ bản

2. ThS. Nguyễn Thị Yến Linh

3. ThS. Nguyễn Thị Phương Loan

4. CN. Bùi Xuân Hải

  • Hướng nghiên cứu: 
  • Môn giảng dạy: Thí nghiệm Vật lý 1, Vật lý 2 (Đại học).
  • Email: 
  • Website: Khoa cơ bản