Bộ môn Ngoại ngữ

 

1. Trưởng bộ môn: CN. Phạm Hồng Đức

2. ThS. Nguyễn Đại Phong

3. ThS. Đinh Nguyễn Thanh Nhàn

   • Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng
   • Công trình nghiên cứu: Using mindmap in studying vocabulary of students at Posts and telecomunications Institute of Technology. 

4. ThS. Dương Trần Thủy Trinh

   • Hướng nghiên cứu: Ngôn ngữ học ứng dụng
   • Công trình nghiên cứu: Using games to encourage speaking skill for students at Posts and telecomunications Institute of Technology. 

     

5. ThS. Võ Huyền Nhi

   • Email:
   • Hướng nghiên cứu:
   • Công trình nghiên cứu:
   •  

6. ThS. Trần Thị Kim Quý

   • Email:
   • Hướng nghiên cứu:
   • Công trình nghiên cứu:
   •  

7. CN. Nguyễn Toàn Bảo Châu