Bộ môn Toán

 

1. Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Xuân Hải

 • Hướng nghiên cứu: Lý thuyết tối ưu

2. Phó Khoa, Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Quân

 • Hướng nghiên cứu: Tối ưu

3. TS. Nguyễn Văn Hưng

 • Hướng nghiên cứu:
   1. Toán ứng dụng;
   2. Tối ưu ngẫu nhiên;
   3. Điều khiển tối ưu.

4. TS. Đỗ Ngọc Yến

 • Hướng nghiên cứu

5. TS. Lưu Vũ Cẩm Hoàn

 • Email:
 • Hướng nghiên cứu

6. TS. Trần Thống Nhất

 • Email:
 • Hướng nghiên cứu